ÇİNİLER DİYARI KÜTAHYA

Kütahya

Tavşanlı

Anadolu'muzun tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Tavşanlı'mızın tarihi de Anadolu'nun tarihi kadar eskidir. Dolayısı ile Tavşanlı İlçemizin tarihi de insanlık tarihi kadar eskidir.
Bu eski medeniyetlerin izlerine, kalıntılarına İlçemizin birçok yöresinde rastlamak mümkündür.
Tavşanlı yöremiz Anadolu Türk tarihinde çok büyük öneme sahip olduğundan, Türk Tarihini esas alarak sözlerime başlamak istiyorum.
1071 Malazgirt Meydan savaşından sonra Anadolu'nun fethi başlamış bu fethin devamı sonucunda ve 1078 yılında Süleyman Şah Komutasındaki Türk Birliklerince İlçemiz, Türk topraklarına katılmıştır.
1097 yılı Birinci Haçlı seferleri ile İlçemiz ve çevresi tekrar Bizans'ın eline geçmiştir. Ancak Bizans'ın işgalinde iken 1118 yılında Merkez Kavaklı Camii inşa edilirken , bu da Türk ve Müslüman nüfusun Camii yaptıracak kadar bir sayısal çoğunluğa ulaşmış olduğu dikkat çekici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
1182 yılı Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. Kılıç Arslan tarafından Bizans hakimiyetine kesin kez son verilerek Türk Hakimiyeti yöremizde ve ilçemizde tesis edilmiştir. Çok büyük öneme sahip tarihi şahsiyetlerinden Arslanbey de bu dönemde yaşamış ve yöremizin manevi fethinde çok büyük katkıları olmuştur. Halen kendileri İlçemiz Ulu Camii kenarında meftun olup, Tavşanlı halkı tarafından büyük bir saygıyla anılmaktadır.
Aynı dönemlerde Selçuklu Ordusu fetih hareketlerini fiilen sürdürürken Ahmet Yesevi Hazretleri ile Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin İlim, İrfan sahibi talebeleri manevi fethin gerçekleşmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Bunlardan Ayvalı Köyünde Karaca Ali , Göbel Köyünde Kurt Dede , Tepecik Beldesinde Ece Sultan ve Yağlı Dede , Çukurköy Beldesinde Şaban Dede , Terzi Dede , Dedeler Köyünde Sarı İsmail , Kayaarası Köyünde Bala Sultan Meftun olup bilinen Gazi - Derviş' lerimizin arasında yer alırlar.
1300 yılında Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca yöremiz Kütahya Merkezli Germiyanoğlu Beyliğinin Hakimiyeti altına girmiştir. Aynı dönemlerde Orta Asya' da Moğol İmparatorluğu kurulmuş ve bunların baskısı sonucu Anadolu'ya göçler büyük hız kazanmış, Tavşanlı ve çevresine de 300.000 civarında Türkmen gelerek yerleşmiştir.
Germiyanoğlu Süleyman Şah Karamanoğlu tehlikesine karşı Osmanlı Beyliği ile iyi ilişkiler içine girmiş bu cümleden olarak kızı Devlet Hatun'la Yıldırım Beyazıt'ı evlendirerek Tavşanlı ve yöresini çeyiz olarak Osmanlı'ya bırakmıştır. Ardından Germiyanoğlu Beyliği ile Osmanlı Beyliği birleşmiş ve Yıldırım Beyazıt Kütahya Valisi olmuştur. Yıldırım Beyazıt Kütahya Valiliği döneminde Tavşanlı yöresinde sık sık sürek avına çıkar ve tavşanın çok olmasından dolayı "Tavşanlı" adını vermiştir. Osmanlı döneminde Kütahya Sancak, Tavşanlı'da Nahiye konumunu sürdürmüştür. Domaniç ve Tavşanlı yöresi Osmanlı tarihi bakımından çok büyük öneme sahiptir. Karakeçili Aşireti Söğüt'ü kışla olarak kullanırken bu yöreyi de yaylak olarak kullanmıştır. Osmanlı Devleti'nin temelleri bu topraklar üzerinde atılmıştır. Ertuğrul Gazi'nin muhterem annesi Hayme Ana -ki Osman Gazi kendilerine Devlet Ana dermiş- bir yayla mevsiminde Çarşamba Köyünde vefat eder ve aynı yere defnedilir. Hayme Ana adına, adı geçen köyde yılın belli gününde anma törenleri yapılmaktadır.
İlçe Merkezinde 1912 yılında Belediye kurulmuş ve 1921 yılında Kaymakamlığa dönüşmüştür.
İlçe ve çevresi 16 Temmuz 1921 yılında Yunan işgaline uğrayarak büyük bir katliam yaşanmıştır. İlçe halkı Türk Ocağı Şubesini açarak 20.000.-TL toplayıp 400 mavzer alarak gönüllü birlikler oluşturmuş, Salihli ve Emet cephesine sevk etmiş olup Ülkenin istiladan kurtulmasına önemli katkıları olmuştur. 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruzla Yunan'lıların bozguna uğratılması sonucu 3 Eylül 1922'de Tavşanlı düşman işgalinden kurtarılmıştır. İlçede kurtuluş şenlikleri oldukça coşkulu geçmektedir. Kaymakamlık, Belediye ve Meslek Kuruluşları bu şenliklerin kurulacak fuarla daha anlamlı olması için çaba göstermektedirler. Böylece cephede kazanılan zaferin ekonomik alanda zafere dönüşmesi için çaba harcamaktadırlar.
1929 yılında Devlet Demir Yolları İlçe Merkezinden geçince komşu İl, İlçe, bölge ve ülke ekonomisi ile entegre süreci içine girmiştir. 1940 yılında G.L.İ.'nin kurulması ile İlçe insanı ve İlçe ekonomisi büyük imkanlara kavuşmuştur. 1956 yılında Termik Santrali açılması ile bu ekonomik faaliyetler daha büyük ivme kazanmıştır.
Kütahya İline bağlı olup yüzölçümü 1804 Km2 olup İl merkezinden uzaklığı 48 Km' dir. İlçemiz 29-30 boylam ve 39-40 enlem daireleri arasında bulunup Ege ve Marmara bölgelerinin birleştiği bir konumda olup denizden yüksekliği 860 metredir.
İlçe alanının büyük bir kesimi dağlık gür ve geniş ormanlarla kaplıdır.

Tavşanlı İlçesinde İç Anadolu Bölgesinin kırsal iklimiyle Ege Bölgesinin ılıman ikliminin geçiş özelliklerine sahip bir iklim türü hüküm sürmektedir. Genelde yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer, en çok yağış aldığı mevsim ilkbahardır. Yıllık ortalama maksimum yağış miktarı 611 mm./ yıl olduğu dikkate alınacak olursa yöremizde yağış oranı oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.
İlçe alanının %56,9'ına tekabül eden 102 hektarlık kısmı ormanlık olduğu dikkate alınacak olursa bitki örtüsü yönünden oldukça zengin bir dokuya sahiptir. Bu konuda bilimsel araştırma yapan uzmanlar için büyük bir ilgi alanına sahiptir. Balıköy ve Alabarda serisinde yaygın ağaç türü Kızılçam olup, Yaylacık yöresinde geniş Karaçam orman alanları mevcuttur. Ayrıca İlçemizin doğusunda yer alan Vakıf Köyü çevresi ise dünyada eşine başka bir yerde rastlanmayan Piramidal Karaçam Ormanları ile kaplı olup, Orman Bakanlığınca koruma altına alınıp Turistik yönden İlçemiz için önemli bir gelecek vaat etmektedir.
İlçemiz yeraltı ve yerüstü su kaynakları bakımından zengin bir yöredir. Akarsularımız Kocasu Çayı ve Kuruçay suları mevcuttur.
Veriler Tavşanlı için Nüfusun çok büyük hızla arttığını göstermektedir. Türkiye'nin yıllık Nüfus artış hızı 1985 - 1990'da % 2.1 olarak gerçekleşirken Tavşanlı için bu oran % 4.2 gibi ülke ortalamasının iki katı olarak gerçekleşmiştir.
2000 Genel Nüfus Sayımı göre İlçe Merkezinde yaşayanların sayısı 47.235 olarak görülmekte ise de, İlçe Merkezinin nüfusu 50.000' nin üzerinde olduğu herkesçe kabul edilmektedir.
Tavşanlı İlçe sınırları içinde köylerden, İlçe Merkezine yönelik büyük bir göç olgusu mevcuttur. Bu olgu kent merkezinde çok büyük alt yapı sorunlarına yol açmıştır.
Nüfusun büyük çoğunluğu okuma yazma bilmektedir.
Son hafta içinde iktisaden faal olma, son haftada tuttuğu iş, son haftadaki iktisadi faaliyet kolu açılarından nüfus yapısı incelendiğinde erkek nüfusun genelde çalıştığı kadınlarda bunun kısmi olduğu ortaya çıkmaktadır.
Hane halkının büyüklüğü 4 veya 5 kişi olduğu bilinmektedir.
Nüfusun yapısı içinde başka bir etnik gruba mensup olanlar mevcut değildir.
İlçemiz sosyal yapısı muhafazakar ve kapalı toplum anlayışı mevcut iken günümüzde bu durum yavaş yavaş değişmeye yüz tuttuğu sosyal ilişkilerde kendisini hissettirmektedir.
Cuma ve Cumartesi günü İlçe Merkezinde kurulan pazar, kendini kabul ettirmiş en büyük pazarlardan bir tanesidir ve halkın sosyal yaşamında büyük bir yer tutmaktadır.
İlçe Merkezi ve Köylerde konut yapıları, Mahalli ve İmari karakterlerini korur. 1940 yılından sonra karğir, yığma ve betonarme yapıya yönelinmiştir. İlçede Yapı Kooperatiflerinin 1980 yılından sonra başarılı çalışmaları halkı betonarme ve karğir yapıya yöneltmiştir. Böylece Kooperatifler sayesinde gecekondu yapımı önlenmiştir.
İlçede sosyal hayat her alanda olduğu gibi gelir düzeyinin yüksek olması nedeni ile bu alanda da hızlı gelişmeler göstermektedir.
İlçemizde eğlence, bayram, düğün ve kültürel etkinliklere halkın ilgisi çok büyüktür, sosyal ilişkileri gelişmiş olan halkımızın mesire yeri ve kaplıcalara ilgisi fazladır.
İlçemizdeki tüm yerleşim birimlerinde elektrik mevcut olup, İlçe merkezinin dağıtım şebekesinin yenileme ihalesi yapılmıştır. Şebeke yenileme sonucu, İlçemizde bir daha elektrik kesintisi yaşanmayacaktır.
İlçemizde Eğitim ve Kültür tarihi Selçuklu' lar dönemine kadar dayanmaktadır. Ahmet Yesevi Hazretleri ile Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin İlim- İrfan sahibi talebeleri Selçuklu ordusunun fetih hareketlerine çok büyük katkıları olmuştur. Bunlardan Ayvallı Köyünde Kayalı Ali, Göbel Köyünde Kurt Dede, Tepecik Beldesinde Ece Sultan ve Yağlı Dede, Çukurköy Beldesinde Şaban Dede, Dedeler Köyünde Sarı İsmail, Kayarası Köyünde Bala Sultan mevcut olup bilinen Gazi dervişlerimiz arasında yer alırlar. Gerek Selçuklu ve gerekse Osmanlı Döneminde Eğitim ve Kültür bakımından zengin İlçemiz Cumhuriyetle birlikte hızlı bir gelişme göstermiştir.
İlçemizde okuma- yazma oranı %98 olup, iki özel 10 Resmi Lise olmak üzere toplam 10 Lise, 2 özel, 61 Resmi olmak üzere 63 İlköğretim Okulu mevcuttur, İlçemizde ayrıca Meslek Yüksek Okulu ve Halk Eğitime bağlı usta öğretici kursları ile Çıraklık Eğitim Merkezi mevcuttur.
İlçemizde (Atatürk Lisesi, Tunçbilek Lisesi, Balıköy Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi) 4 Genel Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu Ticaret Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, Kız Meslek Lisesi , Anadolu Öğretmen Lisesi ve Tavşanlı Atatürk Lisesi Bünyesinde Süper Lise , İmam- Hatip Lisesi bünyesinde Anadolu İmam- Hatip Lisesi , Meslek Lisesi bünyesinde Teknik Lise ile Özel Yavuz Selim Lisesi ve Yıldız Lisesi olmak üzere 12 Lise, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü ,2 adet resmi , 14 adet özel olmak üzere olmak üzere toplam 16 adet yurt ve 5 adet özel dershane ile 3 adet MTSK bulunmaktadır.
Ayrıca İlçemizde Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Lisesi bulunmakta olup, Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mevcuttur.
İlçemizde Dumlupınar Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu Milli Eğitime ait binada geçici olarak (Muhasebe(1. ve 2. Öğretim), İthalat ve İhracat (1 ve 2. Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1. ve 2. Öğretim), Harita ve Maden Ölçme, Makine, Otomotiv (2. Öğretim) eğitim öğretim yapmaktadır. Dumlupınar Üniversitesine bağlı bir Eğitim Fakültesi açılması Üniversite Senatosunda kabul edilmiş YÖK'e onaya gönderilmiştir.

Kamulaştırma işlemleri biten arsa üzerinde mevcut Yüksek Okul ve planlanan Fakülte inşaatı kurulan dernek ve mahalli imkânlar ile devam etmektedir.
İlçemizin yerli esnaflarından zengin işadamı Zeytinoğlu tarafından İlçe Halk Kütüphanesi yaptırılmış olup, bünyesinde el yazımı ve eski eserlerden oluşan zengin bir kitaplığa sahiptir.
İlçemizde 8 kitapevi ve 7 matbaa bulunmaktadır. Bizim Tavşanlı Gazetesi, Tavşanlı'nın Sesi Gazetesi günlük Yeni Tavşanlı Gazetesi haftalık olarak Mahalli gazetecilik hizmetini yürütmektedir.
İlçemizde Garp Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğü ve Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne ve özel bir şirkete ait olmak üzere 3 adet Sinema Salonu bulunmaktadır. Ancak Film gösterimi özel sinema salonunda yapılmaktadır. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğüne ait salon amatör tiyatro çalışmaları ve kültürel etkinliklerde kullanılmaktadır. Kültürel etkinliklerde folklor Okullar bünyesinde yürütülmektedir.
İlçemiz Merkez, 7 Belde ve 94 Köy olmak üzere toplam 102 yerleşim biriminden oluşmaktadır. Köylerimize verilen hizmetler İlçe Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılmaktadır Mülkiyeti kendisine ait hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir.
İdari durum başlığı altında anlatmış olduğumuz bölümlerdeki bilgilerden de anlaşılacağı gibi Merkez Belediyemizin ve 7 Belde Belediyesinin araç gereç ve ekonomik yönden güçlü oldukları bilinmektedir.
Belde hizmetleri ve köylere yapılan hizmetler sonucu sorunlarının büyük çoğunluğunun çözülmüş olup, ancak Balıköy Beldesi ve çevresindeki köylerimiz dağlık bölgede olması nedeniyle yol sorunları ile altyapı sorunları bulunmaktadır.
Kaynak : www.tavsanli.gov.tr


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol